Jaar:                    5-6
Duur:                   8 maanden
Stagehouder:         Dr. R.A. Feelders

Inleiding
Het aandachtsgebied Endocrinologie is het onderdeel binnen de Interne Geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van hormonale- en stofwisselingsziekten.

Onder dit aandachtsgebied vallen: schildklierproblematiek, calcium- en botstofwisselings-stoornissen, zoals osteoporose, en diabetes, maar ook hypofyseproblematiek, bijnierproblematiek en andere steroid problemen en endocriene oncologie.

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van kennis betreffende de huidige inzichten in de pathofysiologie, diagnostiek en therapie van endocrinologische ziekten.
 • Het verkrijgen van kennis betreffende diagnostiek en behandeling van diverse endocrinologische aandoeningen, waaronder aandoeningen van hypofyse, bijnier, schildklier, gonaden, bijschildldier en gastro-entero-pancreatische (neuro)endocriene tumoren.
 • Het vertrouwd raken met de indicatiestelling voor- en uitvoering van diagnostische functietesten van hypofyse, bijnier en calciumstofwisseling.
 • Het vertrouwd raken met uitvoering en interpretatie van hormonaal laboratoriumonderzoek.
 • Het verwerven van ervaring met de begeleiding van chirurgische en/of radiotherapeutische behandelingen van hormonale aandoeningen

Locatie van de stage

Deze stage wordt gelopen op de verpleegafdelingen 5 midden en 5 noord en de polikliniek Endocrinologie.

Praktische invulling van de stage

Tijdens de stage is de AIOS gedurende 4 maanden verantwoordelijk voor de patiënten met endocrinologische aandoeningen die worden opgenomen en verpleegd op de verpleegafdelingen 5 midden en 5 noord. Dit houdt in dat dagelijks de nieuwe patiënten worden opgenomen. Voor hen wordt een diagnostisch en therapeutisch programma opgesteld in overleg met de supervisoren endocrinologie van de verpleegafdelingen 5 midden en 5 noord – Dr. R.P. Peeters.

 • Elke maandagmiddag worden alle opgenomen patiënten kort besproken met een of meerdere stafleden/supervisor(en) endocrinologie.
 • Elke woensdagochtend presenteert de AIOS de opgenomen patiënten op de multidisciplinaire klinische bespreking en de daarop volgende grote visite.
 • Van de AIOS wordt vanzelfsprekend tevens verwacht dat hij/zij zich actief bemoeid met de educatie van de eveneens aanwezige coassistenten, zoals gebruikelijk is op alle subafdelingen van de afdeling Inwendige Geneeskunde.
 • Tijdens deze klinische stage wordt één endocrinologisch spreekuur per week verricht waarbij de AIOS ook patiënten kan terugzien die eerder opgenomen zijn geweest. Supervisoren: Dr. E.F.C. van Rossum en Dr. M.C. Zillikens.

In de tweede vier maanden wordt het algemeen endocrinologisch spreekuur voortgezet met daarnaast participatie in de volgende spreekuren: schildklierpolikliniek, botpolikliniek, hypofysepolikliniek en endocrinologie-heelkunde polikliniek. De AIOS neemt actief deel aan en stelt patiënten voor op de polikliniekbespreking en de multidisciplinaire hypofyse- en endocrinologie-heelkunde besprekingen. De AIOS woont de wekelijkse literatuur- en wetenschapsbespreking bij.

Supervisoren

Alle stafleden endocrinologie zijn aanspreekbaar voor adviezen t.a.v. diagnostiek en behandeling. De AIOS zal bij aantreden kenbaar gemaakt worden welk staflid als supervisor fungeert tijdens zijn/haar stageperiode.

Statusvoering

Conform alle andere klinische stages wordt van de AIOS verwacht dat hij/zij van elke nieuwe opgenomen patiënt een volledige nieuwe status maakt op het gebied van anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarnaast meet de status worden voorzien van een samenvatting en een differentiaaldiagnose. Tevens meet een voorstel worden gedaan voor eventueel benodigde nadere diagnostiek en wordt van de AIOS verwacht dat er een behandelingsvoorstel wordt geformuleerd.

Verslaglegging

Conform alle andere klinische stages wordt van de AIOS verwacht dat hij/zij na ontslag van de opgenomen patiënten een brief dicteert aan de huisarts en/of verwijzer.

 Toetsen/beoordeling

 • Minimaal eenmaal per maand vindt er een KPB plaats.
 • Aanwezigheid bij diverse besprekingen en onderwijs is verplicht en maakt deel uit van de toetsing
 • Beoordeling vindt plaats door de stagehouder Endocrinologie met na twee maanden een voortgangsgesprek en na acht maanden een evaluatie van de stage
 • De beoordeling wordt vastgelegd in het (digitaal) portfolio
 • De AIOS geeft aan het eind een beoordeling van de stage.

Dr. R.A. Feelders

Juli 2015