Jaar:                    5-6
Duur:                   8 maanden
Stagehouder:         Prof. dr. T. van Gelder

Inleiding
Binnen het Erasmus MC bestaat de mogelijkheid om de differentiatie Klinische Farmacologie te volgen. Daarnaast wordt voor AIOS Interne Geneeskunde ook de mogelijkheid geboden om een profielstage Klinische Farmacologie te volgen. Deze stage duurt 8 maanden. Onderstaand wordt de inhoud van deze stage weergegeven.

De inhoud van de stage kent een aantal meer generieke onderdelen, maar er bestaat uitdrukkelijk ook de mogelijkheid om de inhoud van deze profielstage af te stemmen op het specifieke interessegebied van de AIOS. Zo zal voor de AIOS die deze profielstage combineert met een profiel dat zich richt op infectieziekten meer tijd worden ingeruimd voor het genereren van doseeradviezen voor antimicrobiële geneesmiddelen, middels programma’s die binnen de ziekenhuisapotheek worden gebruikt (zoals MW-Pharm). AIOS die zich vooral richten op nefrologie en vasculaire geneeskunde kunnen tijdens de profielstage bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan doseeradviezen voor geneesmiddelen die door de nier worden geklaard.

Klinische Farmacologie.
Tijdens de profielstage Klinische Farmacologie zal de AIOS zich verdiepen in alle aspecten van het behandelen van patiënten met geneesmiddelen, waarbij zowel patiënt-gerelateerde variabelen als geneesmiddel variabelen worden benoemd.

Leerdoelen

 • het volgen van en het behalen van het examen van de BROK-cursus (Basiscursus Regelgeving en Organisatie Klinisch onderzoek).
 • het (onder supervisie) toetsen van protocollen ingediend bij de medisch ethische toetsingscommissie, en het bijwonen van de vergaderingen van de METC
 • het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop geneesmiddelen worden geregistreerd en de wijze waarop vergoeding voor geneesmiddelen wordt geregeld
 • kennis nemen van het functioneren van de geneesmiddelencommissie van het Erasmus MC, en bijwonen van de vergaderingen van de GeCo
 • het verkrijgen van kennis op het gebied van de farmacokinetiek en het toepassen van begrippen als biologische beschikbaarheid, klaring en halfwaardetijd binnen de praktische farmacotherapie
 • het leren interpreteren van de betekenis van geneesmiddelconcentraties als middel om farmacotherapie te optimaliseren
 • kennis nemen van de technieken die beschikbaar zijn voor de analyse van geneesmiddelconcentraties in lichaamsvloeistoffen, en van de juiste randvoorwaarden voor het toepassen hiervan
 • het verwerven van inzicht in het werkingsmechanisme van frequent toegepaste geneesmiddelen en de mogelijkheden van farmacodynamische monitoring van deze geneesmiddelen
 • het ontwikkelen van deskundigheid in het opsporen, registreren en evalueren van bijwerkingen van geneesmiddelen
 • het ontwikkelen van deskundigheid op het gebied van geneesmiddelinteracties, en van de bronnen waar dergelijke informatie kan worden verkregen
 • het ontwikkelen van deskundigheid in het behandelen van (auto)intoxicaties
 • het adviseren van collegae ten aanzien van keuze, dosering en toedieningsroute van geneesmiddelen
 • oriëntatie op de huidige stand van zaken van farmacogenetica
 • kennis nemen van de verschillende informatiebronnen en –technieken op het gebied van de farmacotherapie ten dienste van de praktiserend arts

Onderzoek en behandelmethoden:

 • de behandeling van intoxicaties en toetsing hiervan aan de beschikbare protocollen
 • het onderzoek van geneesmiddelconcentraties
 • geneesmiddelbewaking middels Medicator
 • actieve participatie binnen één van de lopende onderzoekslijnen van de unit klinische farmacologie

Supervisoren

 • supervisor: Teun van Gelder (kamer Na-210)
 • bij afwezigheid van Teun van Gelder wordt deze taak waargenomen door Prof. Dr. A. Mathijssen en Prof Dr. A.G. Vulto (tst 33202)
 • de supervisor bespreekt alle consulten met de AIOS; alle consulten worden schriftelijk vastgelegd en geregistreerd in Elpado

Overleg/besprekingen

 • drie maal per week worden consulten besproken
 • deelname aan het klinische farmacologie overleg (wekelijks)
 • bijwonen van de ochtendoverdracht interne geneeskunde (dagelijks)

Beoordeling

 • aan het begin van de stage vindt een startgesprek plaats waarbij tevens leerdoelen aan de orde komen. Dit wordt vastgelegd in het digitaal portfolio van de AIOS
 • beoordeling van de AIOS vindt plaats door de supervisor, zowel halverwege als aan het eind van de stage
 • deze beoordeling wordt schriftelijk vastgelegd (GAIA)
 • minimaal eenmaal per maand vindt er een KPB plaats
 • aan het eind van de stage wordt de AIOS gevraagd de stage te beoordelen en suggesties te doen voor verbetering hiervan

Prof. dr. T. van Gelder

Juli 2015