Jaar:           5-6
Duur:          8 maanden
Stagehouder: Prof.dr. E.J.G. Sijbrands

Inleiding
Het doel van deze tekst is het vastleggen van de uitgangspunten van de opleiding voor de meervoudige differentiatie Vasculaire Geneeskunde in het Erasmus MC.

Definitie van de differentiatie Vasculaire Geneeskunde
De Vasculaire Geneeskunde houdt zich binnen de Interne Geneeskunde bezig met de etiologie, preventie, diagnostiek en behandeling van aandoeningen van arteriën, venen en lymfvaten, die veroorzaakt worden door genetische invloeden, door schade, bewerkstelligd door toxische, metabole, fysische, immunologische en hematologische factoren, of door combinaties van deze factoren.

Leerdoelen t.a.v. Vasculaire Geneeskunde in een meervoudige differentiatie
De internist met een meervoudige differentiatie, waar de vasculair geneeskunde onderdeel van uitmaakt, heeft een diepgaande kennis van de klinische presentatie, etiologie, preventie, diagnostiek en behandeling van atherotrombotische ziekten, veneuze en arteriële trombo-embolische ziekten en aan behandeling gerelateerde hemorrhagische diathesen, primaire en secundaire hypertensie, primaire en secundaire lipidenstoornissen, vasculaire problemen bij diabetes mellitus, vasospastische aandoeningen en metabole aandoeningen die gepaard gaan met vaatziekte. Deze specialist is tevens klinisch adviseur met betrekking tot gegevens verkregen uit het vasculair geneeskundig laboratoriumonderzoek.

Opleidingsprogramma
1.1      Vooropleiding:
De opleiding tot internist van vier/vierenhalf jaar dient voltooid te zijn.
Bij voorkeur dient een stage van vier maanden cardiologie te zijn doorlopen.

1.2      Opleiding in de deel differentiatie Vasculaire Geneeskunde:
1.2.1. Duur
De opleiding heeft een totale duur van 8 maanden. Hiervan wordt maximaal 25% besteed aan activiteiten, die de algemene opleiding tot internist betreffen.

1.2.2. Stage
Een stage gedurende 8 maanden waarin poliklinische en klinische werkzaamheden worden verricht op het gebied van de Vasculaire Geneeskunde, deels als behandelend arts van patiënten met vasculair- geneeskundige ziekten, deels als consulent Vasculaire Geneeskunde, zowel binnen de interne geneeskunde, als ook voor andere specialismen dan de interne geneeskunde. Tot deze stage behoren de dagelijkse – poliklinische – patiëntenzorg, de vaatbespreking met de vaatheelkunde en interventieradiologie en andere multidisciplinaire vasculair-geneeskundige besprekingen. Tijdens de stage wordt ervaring opgedaan met de interpretatieve van laboratoriumtechnieken en klinische advisering op het gebied van stoornissen in de verschillende deelgebieden van de Vasculaire Geneeskunde, inclusief de lipidenstofwisseling, het trombose en hemostase onderzoek, primaire en secundaire hypertensie.

Daarnaast wordt tijdens deze stageperiode inzicht en expertise verworven in de mogelijkheden van chirurgische en endovasculaire (radiologische) interventie, middels verblijf op en intensief contact met de twee desbetreffende afdelingen, zodat deze internist in staat is diagnostische en therapeutische mogelijkheden van deze disciplines te interpreteren

1.2.3. Klinisch onderzoek en onderwijs
Gedurende de hele periode dient aandacht besteed te worden aan klinisch onderzoek in de Vasculaire Geneeskunde. De fellow in opleiding wordt aangespoord om een artikel te schrijven in een wetenschappelijk tijdschrift en voordrachten te houden, maar de tijd is te zeer beperkt om dit te kunnen garanderen. Minimaal 10 uur per jaar dient geaccrediteerd vasculair geneeskundig onderwijs bijgewoond te worden. Dit onderwijs kan zowel nationaal, zoals georganiseerd door het Internistisch Vasculair Genootschap, als internationaal genoten worden.

NB De onderdelen van het opleidingsprogramma dienen zoveel mogelijk in een aaneengesloten periode te worden afgewerkt. Programma onderdelen kunnen worden gesplitst of gecombineerd, mits de duur en relatieve zwaarte overeenkomen met het hierboven gestelde.

1.2.4. Weekindeling
Er is geen verschil in het weekrooster tussen de enkelvoudige en meervoudige differentiatie.

Supervisie
Diabetes:              B. Özcan, dr. M. Van Hoek
Hypertenstie:         dr. J. Versmissen
Lipiden:                dr. J. Roeters van Lennep, Prof.dr. E.J.G. Sijbrands
Stolling:                Prof.dr. F. Leebeek
Vaatheelkunde:       Prof.H. Verhagen
Consulten:             onderwerp specifieke supervisie
Vasculaire genetica: Prof.dr. E.J.G. Sijbrands

Registratie, diploma’s en toetsing
De registratie als ‘internist met de deel differentiatie Vasculaire Geneeskunde als onderdeel van een meervoudige differentiatie’ kan binnen een jaar na beëindiging van de opleiding worden verleend aan de internist, die aan het opleidingsprogramma, zoals omschreven in paragraaf 3 van de opleidingseisen voor de meervoudige differentiatie van de Interne Geneeskunde, heeft voldaan. Hij/zij dient zich bij aanvang van de opleiding te hebben aangemeld bij het secretariaat van de NIV door middel van het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier. De registratie wordt verleend door de NIV op advies van de betrokken secties, nadat de opleiders in de differentiaties hebben verklaard, dat de eindtermen van de opleiding in de differentiaties in voldoende mate zijn bereikt, en de betrokken secties het gevolgde opleidingsschema hebben getoetst. Inschrijving vindt plaats in een register van de NIV dat door de NIV wordt aangelegd en bijgehouden. Als bewijs van inschrijving wordt aan de internist met de meervoudige differentiatie waaronder Vasculaire Geneeskunde een certificaat uitgereikt. De registratie wordt (nog) niet  hernieuwd door de NIV.

Nascholing
Een internist met een meervoudige differentiatie waaronder Vasculaire Geneeskunde kan nadruk leggen op de volgende zaken met het oog op toekomstige mogelijkheden voor herregistratie:

  1. Werkzaam in een centrum met voldoende poliklinische en klinische faciliteiten voor diagnostiek en behandeling van patiënten met vasculair geneeskundige ziekten.
  2. Participatie in een multidiciplinaire (vaatheelkunde, cardiologie, hematologie) op het gebied van de Vasculaire Geneeskunde.
  3. Blijk gegeven is van voldoende nascholingsactiviteiten op het gebied van de Vasculaire Geneeskunde.

Prof.dr. E.J.G. Sijbrands
Juni 2015