De Interne geneeskunde omvat veel verschillende ziektebeelden. Elke aios dient kennis te maken met de volle breedte van het vak. Daarom is er voor gekozen om het domein van (de competentie) medisch handelen van de internist uit te werken in 42 klinische presentaties en ziektebeelden:

 • Trombose en embolie
 • Verhoogde bloedingsneiging
 • Thoracale pijn
 • Anemie
 • Koorts
 • Hypotensie en shock
 • Oedeem
 • Collaps
 • Dyspnoe
 • Hypertensie
 • Diabetes mellitus
 • Dorst en polyurie
 • Huidafwijkingen
 • Hypothermie
 • Icterus
 • Tractus digestivus bloedingen
 • Klachten bovenste deel tractus digestivus
 • Veranderd defaecatiepatroon
 • Buikpijn
 • Intoxicaties
 • Chronische vermoeidheid
 • Verwardheid
 • Zwangerschap
 • Acute medische problemen
 • Bewustzijnsdaling en coma
 • Gewichtsverlies
 • Gewichtstoename
 • Elektrolyt en zuur-base stoornissen
 • Gewrichtsklachten
 • Hematurie
 • Proteïnurie
 • Klierzwellingen
 • Zwelling in de hals
 • Hirsutisme
 • Gynaecomastie
 • Galactorroe
 • Transfusie van bloed en bloedbestanddelen
 • Palliatieve zorg
 • Presentaties op grensvlak van de Interne geneeskunde
 • Specifiek preventief handelen door de internist
 • Afwijkingen bij laboratoriumonderzoek
 • Toevalsbevindingen bij beeldvormend onderzoek

Klik hier voor de uitwerking van medisch handelen aan de hand van klinische presentaties in relatie tot ziektebeelden die de aios zich moet eigen maken in de loop van zijn opleiding.

Bij de beschrijving van de EPA’s wordt hiernaar verwezen.