Overzicht opleidingsgesprekkenGesprekken

Introductiegesprek startopleiding

Elke AIOS die start aan de opleiding heeft een introductiegesprek met de hoofdopleider en de lokale opleider. Hierin worden o.a. het opleidingsschema en de opleidingsverplichtingen besproken.

Stagegesprekken

Startgesprek

Iedere AIOS start op een nieuwe stage met een startgesprek met de betrokken supervisor. De AIOS bereidt zich voor op dit gesprek middels het heroverwegen van het IOP, het doorlezen van de competentiegerichte stage beschrijving en het opstellen van persoonlijke leerdoelen van de stage. De stage beschrijving en de IOP worden gezamenlijk doorgenomen opdat AIOS en supervisor tezamen besluiten wat de leerdoelen zijn, waarbij de AIOS ook nog individuele leerdoelen kan benoemen. Tevens benoemen AIOS en supervisor tezamen wat de verplichte en facultatieve leermiddelen zijn (lees: opleidingsactiviteiten) en hoe de leerdoelen zullen worden getoetst bv welke KPBs.

Tussentijdse voortgangsgesprek en beoordeling van AIOS

Deze dient plaats te vinden ongeveer halverwege de stage. De AIOS neemt hiertoe het initiatief en maakt een afspraak met de supervisor. Als voorbereiding op dit gesprek worden zowel door de AIOS als de supervisor de startgesprek leerdoelen doorgenomen en geëvalueerd. Vervolgens worden deze competenties in het gesprek gezamenlijk geëvalueerd, de voortgang besproken en wordt door de supervisor feedback gegeven. Tijdens het gesprek benoemt de AIOS de voortgang in zijn ontwikkeling en welke leerdoelen behaald zijn en welke niet. De behaalde KPB’s worden besproken. Dat wat goed gaat wordt benoemd even als de nieuw te stellen leerdoelen bij de volgende stages.

Eindbeoordeling van AIOS

Ter voorbereiding op dit gesprek worden de competenties van de AIOS door de AIOS zelf en door de supervisor gescoord met schriftelijke motivatie. Tijdens het gesprek worden de competenties van de AIOS mondeling geëvalueerd, de voortgang besproken,van feedback voorzien en tot slot wordt het eindgesprek formulier in het digitaal portfolio ingevuld.

Voortgangsgesprek met de opleider

Er wordt 3 maandelijks in het eerste jaar, halfjaarlijks in het tweede en derde jaar en jaarlijks in het 4e,5e en 6e jaar een voortgangsgesprek gevoerd met de opleider. Zonodig vaker, indien de stagebeoordeling dan wel KPB daartoe aanleiding geeft.

Zowel de AIOS als de opleider bereiden zich voor op dit gesprek met het scoren en reflecteren op de competenties in het digitale portfolio. Tijdens het gesprek worden de formulieren mondeling toegelicht en vergeleken. De ontwikkeling van de AIOS wordt besproken aan de hand van gerichte feedback tijdens het gesprek. Daarbij vindt reflectie op de sterke en zwakke kanten van de AIOS plaats, refererend aan vorige voortgangsgesprekken, eigen leerdoelen en persoonlijke leeractiviteiten voor de komende periode. De gezamenlijke evaluatie wordt aan het portfolio toegevoegd. Tenslotte wordt de visie op de toekomst besproken tijdens het gesprek.

Ieder jaar vindt er tijdens het voortgangsgesprek een geschiktheidsbeoordeling van de opleider plaats, de weerslag van dit gesprek wordt aan het portfolio toegevoegd.

Aan het einde van de opleiding wordt bij goed gevolg door de opleider het C-formulier afgegeven, wat je nodig hebt voor de registratie als internist.