Eisen opleiding Interne geneeskunde

De eisen die aan de opleiding Interne geneeskunde gesteld worden, staan beschreven in het Kaderbesluit CGS, het Kwaliteitskader cluster 2, en het Specifiek Besluit Interne geneeskunde. Deze documenten zijn beschikbaar via de website van het College Geneeskundige Specialismen (CGS).

Landelijk Opleidingsplan 2019 voor Interne geneeskunde

Het Landelijk Opleidingsplan Interne geneeskunde 2019 (De internist: Cruciale Schakel in de Zorg) is overeenkomstig de CGS regelgeving opgesteld door de wetenschappelijke vereniging. Dit plan beschrijft de structuur en inhoud van de opleiding tot internist. Het Landelijk Opleidingplan Interne geneeskunde 2019 wordt ondersteund door het digitale portfolio. Ten opzichte van het vorige opleidingsplan van 2015 is een aantal wijzigingen opgenomen, waarmee wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die er zijn binnen het vakgebied Interne geneeskunde. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. EPA’s: Werkplekleren is en blijft de belangrijkste activiteit van de aios. EPA’s en bekwaamverklaren vormen daarvoor de basis en monitoren de groei/ontwikkeling van de aios. De aios zal daarbij individueel begeleid worden bij het uitvoeren van (poli)klinische activiteiten wat per EPA resulteert in een bekwaamverklaring door de opleidingsgroep. Er zijn 10 EPA’s ontwikkeld die verplicht zijn voor alle aios. Daarnaast kent elke differentiaties zijn eigen differentiatie-specifieke EPA’s;
 2. Gespreksformulieren: het IOP is onderdeel van het jaargesprek;
 3. Longitudinale leerlijnen Acute geneeskunde en Ouderengeneeskunde;
 4. Echografie gaat behoren tot de basiscompetenties van iedere aios;
 5. Keuzestages: verplicht cumulatief 1 dagdeel ‘geen zaalwerk’, een ‘geïndividualiseerde/vrije keuzestage’ en de stage erfelijke metabole ziekten;
 6. Maatschappelijke thema’s: er zijn nieuwe maatschappelijk actuele thema’s toegevoegd en uitgewerkt in EPA’s: persoonsgerichte zorg, innovatie, sekse en gender, interprofessioneel samenwerken en opleiden, doelmatigheid, gezondheid en preventie, patiëntveiligheid, medisch leiderschap, ouderengeneeskunde;
 7. Profilering van de aios;
 8. Basiscompetenties in onderwijs en opleiden, kwaliteit en veiligheid, bestuur en management en onderzoek/wetenschap
 9. Verplicht regionaal onderwijs: cursorisch onderwijs / Discipline Overstijgend Onderwijs
 10. Verplicht onderwijs / besprekingen: aanpassingen in onder andere PA-besprekingen, MDO;
 11. Verplichtingen t.a.v. docentprofessionalisering lid opleidingsteam en eisen (plv.)opleider.