Taken en verantwoordelijkheden van Opleidingsgroep
De hele opleidingsgroep, bestaande uit alle stafleden van alle bovengenoemde afdelingen en secties die betrokken zijn bij de opleiding tot internist, is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot internist. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Een aantal specialisten hebben hierin extra taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven hieronder. Er zijn duidelijke afspraken over taakverdeling van de opleiding, welke hieronder zijn samengevat.

De opleider en plaatsvervangend opleider hebben samen de verantwoordelijkheid over de inhoud en kwaliteit van de opleiding. Taken zijn onderling verdeeld en worden indien nodig ook van elkaar overgenomen (conform CCMS regelgeving).

Opleider
Dr. A.A.M Zandbergen is de opleider en primair verantwoordelijk voor alle zaken die de opleiding betreffen en geeft leiding aan de opleidingsgroep. Zij wordt ondersteund door Mevr. M. Awad-Langstraat, opleidingscoördinator.

Taken van de opleider:

 • bewaking structuur en inhoud opleiding AIOS interne geneeskunde zowel lokaal als regionaal
 • aannemen van AIOS (in gezamenlijkheid met een vertegenwoordiging van de regionale opleidingsklinieken)
 • bewaking van de voortgang van de opleiding van de individuele AIOS door:
 • controle portfolio’s AIOS
 • houden van voortgangsgesprekken en toetsingsmomenten conform CCMS regelgeving CCMS
 • binnen het Erasmus MC eerst verantwoordelijke en aanspreekpunt bij problemen van AIOS betreffende de opleiding
 • binnen het Erasmus MC eerst verantwoordelijke bij problemen in de samenwerking met andere medisch specialisten
 • voortgangs- , jaarlijkse beoordelings- en afsluitende gesprekken met AIOS
 • controle portfolio’s AIOS
 • maken van stageroosters
 • controle dienst- en bezettingsroosters AIOS
 • voorbereiding opleidingsvisitatie
 • lid Centrale Opleidingscommissie (COC) van het Erasmus MC
 • lid Concilium Medicinae Internae van de Nederlandse Internisten Vereniging
 • organisatie en voorzitterschap 2-maandelijkse opleidingsvergadering met de AIOS en opleidingsteam
 • organisatie en voorzitterschap opleidingsvergaderingen met leden van de lokale en regionale opleidingsgroep
 • contacten met landelijke en regionale gremia betreffende de opleiding
 • mede stage-supervisor acute geneeskunde en consultatieve geneeskunde
 • opleider aandachtsgebied acute interne geneeskunde
 • organisatie Regionaal Onderwijs Interne Geneeskunde (ROIG)
 • organisatie lokale onderwijsrooster Erasmus MC
 • introductie gesprek bij aanvang opleiding interne geneeskunde en bij start opleiding op de afdeling interne geneeskunde in het Erasmus MC (bespreking IOP en portfolio)
 • coördinatie en begeleiding wetenschappelijk onderzoek van de AIOS
 • aansturen van de opleidingsgroep aan en bewaken van het nakomen van afspraken gemaakt in het opleidingsplan
 • voortouw nemen in de (evaluatie van) kwaliteitsbeoordelingstools (o.a. SETQ, DRECT maar ook resultaten van interne audits en externe visitaties).

Plaatsvervangend opleider
Dr. S.C.E. Klein Nagelvoort – Schuit is waarnemend opleider. Zij neemt de taken van de opleider over, wanneer deze afwezig is. Zij wordt daarbij ondersteund door Mevr. M. Awad-Langstraat, opleidingscoördinator.

Zij is (mede) verantwoordelijke voor :

 • bewaking structuur en inhoud opleiding AIOS interne geneeskunde zowel lokaal als regionaal
 • aannemen van AIOS (in gezamenlijkheid met een vertegenwoordiging van de regionale opleidingsklinieken)
 • bewaking van de voortgang van de opleiding van de individuele AIOS door:
  • controle portfolio’s AIOS
  • houden van voortgangsgesprekken en toetsingsmomenten conform CCMS regelgeving CCMS
 • de opleidingsbesprekingen
 • voorbereiding opleidingsvisitatie
 • plaatsvervangend lid Centrale Opleidingscommissie Rotterdam(COCR) van het Erasmus MC
 • stage-supervisor polikliniek en immunologie
 • coördinatie en begeleiding wetenschappelijk onderzoek van de AIOS
 • organisatie polibespreking

Taken en verantwoordelijkheden opleidingsgroep
Alle internisten superviseren de AIOS bij de (poli)klinische activiteiten en nemen actief deel aan overdrachten en onderwijsmomenten. Hiertoe hebben zij of zullen zij de Teach- the-Teachers nascholingsprogramma’s volgen. De opleidingsgroep bewaakt de individuele inhoudelijke en professionele voortgang van de AIOS en begeleiden hem/haar tijdens de hele opleiding. De supervisoren worden steeds door de opleider gehoord en waar nodig betrokken bij de beoordelingen en toets momenten van de AIOS.

Alle internisten maken deel uit van de opleidingsgroep en hebben tot taak:

Algemeen

 • Bij te dragen aan constructieve feedback en zorgdragen voor een veilig en stimulerend opleidingsklimaat
 • AIOS te superviseren tijdens stages en diensten
 • Zij dragen er zorg voor dat de AIOS zijn verplichtingen kan nakomen
 • Zij waarborgen dat minimaal 1 van de leden van de opleidingsgroep op de locatie aanwezig en beschikbaar is voor de AIOS.
 • Desgewenst deel te nemen aan de voortgangsgesprekken van de (pv.) opleider met de AIOS
 • Gevraagd en ongevraagd te rapporteren aan de (pv.) opleider over de voortgang van de opleiding van de AIOS
 • Te zorgen voor regelmatige bij- en nascholing op het gebied van het moderne opleiden
 • Deel te nemen aan opleidingsactiviteiten
 • AIOS te begeleiden bij het verrichten van onderzoek en het schrijven van abstracts of artikelen
 • De opleidingsgroep is mede verantwoordelijk voor het implementeren en het bewaken van het lokale opleidingsplan.

Met betrekking tot patiëntenzorg

 • Zij waarborgen dat minimaal 1 van de leden van de opleidingsgroep op de locatie aanwezig en beschikbaar is voor de AIOS
 • Zij zien erop toe dat de door de AIOS verzorgde ziektegeschiedenissen en medische correspondentie aan de door de NIV te stellen eisen voldoet en dat bij belangrijke beslissingsmomenten in de behandeling de aantekening geplaatst wordt dat in overleg met de met name genoemde specialist tot een bepaald beleid is besloten
 • Zij geven uitsluitend aanwijzingen die relevant zijn voor en in het belang zijn van de opleiding en van de patiëntenzorg en houden rekening met de vorderingen in de vakbekwaamheid van de AIOS
 • Zij zien er regelmatig op toe dat de door de AIOS verrichte werkzaamheden voldoen aan de algemene competenties alsmede de specifieke competenties van de interne geneeskunde en houden supervisie op de AIOS.
 • Met betrekking tot opleiding en onderwijs
  Zij besteden voldoende tijd aan de opleiding en nemen daarmee samenhangend werkzaamheden op zich
 • Zij participeren actief in voor de opleiding verplichte onderwijsactiviteiten
 • Zij dragen zorg voor voldoende contact tussen de AIOS en andere medisch specialisten.
 • Zij nemen jaarlijks deel van de SETQ beoordeling door AIOS.
 • Zij zetten zich actief in om de uitkomsten van de SETQ en DRECT om te zetten in kwaliteitsverbetering van het eigen functioneren en de opleiding in het geheel.
 • Met betrekking tot bij- en nascholing
  Zij houden hun kennis en inzicht als medisch specialist op peil door het regelmatig deelnemen aan geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten;
 • Zij volgen systematisch geaccrediteerde bijscholing met didactische aspecten ten behoeve van de opleiding.

Met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling

 • Zij bevorderen klinisch wetenschappelijk onderzoek van de leden van de opleidingsgroep en de AIOS hetgeen blijkt uit publicaties en voordrachten.

Taken en verantwoordelijkheden van de AIOS
Naast het opleidingsteam is de AIOS in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor zijn opleiding. De opleidingsgroep dient hiervoor een veilig opleidingsklimaat te creëren, waarin de AIOS gelegenheid krijgt om zijn leerdoelen te behalen. Daarmee zijn er een aantal taken en verantwoordelijkheden van de AIOS welke hieronder zijn beschreven.

 • Als basis voor het dagelijks werk en de supervisie van de AIOS dient de Modelinstructie zoals overeengekomen door de LAD, KNMG, Orde, LVAG, LHV en NVZ. Deze Modelinstructie is te vinden op de website van de KNMG.
 • Als basis voor het dagelijks werk en de supervisie van de AIOS werkzaam in het Erasmus MC dient de Modelinstructie AIOS Erasmus MC.
 • Iedere AIOS houdt een digitaal portfolio bij dat voldoet aan de opleidingseisen. Dit bevat een individueel opleidingsplan, evaluaties en toetsen en toont de ontwikkeling van de AIOS. Het vormt de basis van de beoordelingsgesprekken met de opleider. Het portfolio is een instrument dat de AIOS ondersteuning biedt bij het bewaken van de voortgang van zijn eigen ontwikkeling en hierover te reflecteren. De zelfreflectie van de AIOS dient op enigerlei wijze te blijken uit het portfolio.
 • De AIOS is samen met de opleider verantwoordelijk voor het voldoen aan alle opleidingsactiviteiten. Onderstaand (Tabel 1) is een overzicht van alle verplichte opleidingsactiviteiten zoals beschreven in het Landelijke Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Zo zijn bijvoorbeeld het plannen van beoordelingsgesprekken met opleider of supervisor en het verkrijgen van tenminste 10 KPB’s per jaar een gezamenlijke verantwoordelijk van AIOS en het opleidingsteam.
 • De AIOS is verantwoordelijk voor het opstellen van het eigen Individuele Opleidingsplan (over het IOP).
 • Tijdens de opleiding zullen de competenties als gefaseerd leertraject over de jaren worden verdeeld, dit wordt individueel bepaald en tussentijds bijgesteld in overleg tussen opleidingsteam en AIOS. Tijdens de opleiding wordt het gewenste niveau van alle (deel-) competenties aan het eind van de 6-jarige opleiding bereikt. De AIOS is samen met de opleider en het opleidingsteam medeverantwoordelijk voor het signaleren en kenbaar maken van problemen bij het behalen van de leerdoelen en competenties.

Tabel 1. overzicht van alle verplichte opleidingsactiviteiten
Tabel 1