In de opleiding krijgen de AIOS de gelegenheid zich de competenties van de internist eigen te maken, in samenwerking met de opleidingsregio Zuidwest Nederland.

De competenties van de internist zijn uitgewerkt als klinische presentaties, ziektebeelden en vaardigheden voor het medisch handelen en als leerdoelen voor de overige competenties. Voor het landelijk opleidingsplan Interne Geneeskunde (‘Intellect’ 2015) verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Internisten Vereniging.

Het opleidingsplan vereist een gestructureerde feedback waardoor het mogelijk is vast te stellen welke competenties behaald zijn en met welke frequentie beoordelingen hebben plaatsgevonden. Door vergelijking van het individueel bereikte competentieniveau van de AIOS met het niveau dat moet zijn behaald wordt de voortgang vastgesteld en besproken in het jaarlijks beoordelingsgesprek en tussentijds in de voortgangsgesprekken met de stagehouders. Al deze gegevens zijn beschikbaar voor de opleider en kunnen aanleiding zijn voor intensievere begeleiding of wijziging van het opleidingsschema.

De toetsing is vastgelegd in de opleidingseisen (besluit CCMS). De opleidingseisen zijn terug te vinden op www.internisten.nl.

De opleider of pv. opleider toetst of de AIOS voldoet aan de eindtermen van de opleiding en documenteert de voortgang in het digitaal portfolio.

De beoordelingen worden uitgevoerd door de opleider of leden van de opleidingsgroep en bestaan uit:

  • Korte praktijk beoordelingen (KPB) bestaande uit directe observatie van anamnese, lichamelijk onderzoek of bijvoorbeeld een slecht nieuws gesprek
  • Toetsing van patiëntendossiers en ontslagbrieven
  • Beoordeling van prestaties bij patiëntenbesprekingen, multidisciplinair overleg, presentaties en referaten
  • Stage beoordelingen
  • Alle onderdelen van de algemene competenties en de competentie medisch handelen.

De AIOS houdt zijn eigen portfolio bij. Dit vormt de basis voor de voortgangsgesprekken en voor de beoordelingen.

Toetsmatrix
Overzicht van de beschikbare leermiddelen en toetsingsinstrumenten.
Toetsmatric